Mobile : 087-990-2312

เกี่ยวกับเรา Grandsire Home Care

ผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับความเจ็บป่วยนั้นต้องการที่พึ่งพาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ซึ่งทั้งโรคและอาการเจ็บป่วยที่ประสบอยู่ต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากผู้ที่มีู้ความรู้ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับอาการนั้นๆซึ่งการดูแลต้องประกอบด้วยการดูแลทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจและได้รับความอบอุ่นดุจญาติมิตรในการดูแลซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ท่านเหล่านี้จะได้รับสิ่งเหล่านี้จากกลุ่มทีมงานของเราด้วยจิตที่มุ่งมั่นและความตั้งใจ

ของบุคคลากรทุกคน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งสิ้น

ดังนั้น Grandsire Home care จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ท่านสามารถไว้วางใจให้เรา

ได้ดูแลบุคคลสำคัญของคุณ เรามีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีองค์ความรู้ที่

จะดูแลบุคคลที่ท่านรักได้อย่างดีและมีความปลอดภัย เพราะเรา

 

บริการด้วยใจ ดูแลอย่างปลอดภัยด้วยความเป็นวิชาชีพ
และจิตใจที่โอบอ้อมอารีและมีคุณธรรมเพื่อหวังผลให้ท่านได้รับประโยชน์อันสูงสุด

Grandsire Home care
 

 

Welcome

ยินดีต้อนรับ
Grandsire Home Care
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

ดูแลด้วยใจ

ดูแลอย่างปลอดภัยด้วยการเป็นอาชีพ

เกี่ยวกับเรา